Letöltés jobb egérgombbal Nyomtatás
Evolúció vagy teremtés?

A fejlődés gondolata a legkülönfélébb formában jelenik meg attól függően, hogy milyen gondolatkörben értelmeződik. Ezért kérdeztük Papp Oszkár festőművészt, a magyar Nagy Oriens szabadkőműves páholy tiszteletbeli elnökét, hogy ő miképp gondolkodik erről.

illusztráció Akár társadalmi, akár szűkebb tudományos vagy természettudományi olvasatban vizsgáljuk a helyzetet, nagyon éles határ húzódik a két elmélet – az evolúció és a teremtéselmélet – között. Helyesebb lenne azt mondani, hogy a két gondolkodásmód, illetve e két gondolat elkötelezettei között. Ön a szabadkőművesség reprezentánsaként miként viszonyul ehhez a kérdéshez?

Először is szeretnék tisztázni egy félreértést. Nincs semmiféle tételes szabadkőműves gondolkodásmód, amelyből levezetve például a fenti kérdésre egyértelmű választ tudnék adni. Többféle szabadkőművesség van, amelyek jobbára különböző páholyok formájában jelennek meg. Én például a magyar Nagy Oriensnek vagyok a tagja. A mi rendünk értékrendjében a legelső helyen és meghatározó módon a szabad gondolkodás áll. Semmiféle dogmatikát nem fogadunk el – éppen ez az, ami a közös alapot képezi. Persze a szabadkőművességnek vannak olyan hagyományos szimbólumai, amelyekkel ez a rend is él és dolgozik. Dolgozni ebben az esetben annyit tesz, mint szellemi tevékenységet folytatni. Tetteink csak e szellemi tevékenységünk következményeként érdekesek. E szellemi tevékenységnek van egy bizonyos szimbólumtára és hagyománya. De ez egyrészt nem lezárt, másrészt nem kategorizált.

Vannak szimbólumaink, kifejezéseink, mint például a "Világegyetem Nagy Építőmestere", aminek rendünkben különféle értelmezése lehetséges. Mást értenek ezen az istenhívők, és mást azok, akik ezzel a fogalommal nem tudnak mit kezdeni, vagy zárójelbe teszik, esetleg megkérdőjelezik – és ez az alapállás már közvetlen kapcsolatban van a kérdéssel is. A teremtő elvet a legkülönbözőbb módon lehet megfogalmazni – ha valaki egyáltalán meg akarja fogalmazni. Szerintem ugyanis vannak olyan alapkérdések az emberi gondolkodás számára, amelyek nem megválaszolhatók. Tudomásul kell vennünk, hogy a végső kérdésekre – amilyen ez a kérdéskör is – "egzakt" választ nem lehet adni. Az ember egy megnyilvánult világ része. Abban a pillanatban, mihelyt végiggondolja a létezését, akkor szükségképpen eljut olyan fogalmakig, melyek valójában szimbólumok. Ezért a "teremtés vagy evolúció" kérdést én nem tartom két egymással szembenálló valaminek. Ez nem vagy–vagy. Ilyen kérdések például az örök és a végtelen, vagy a honnan és hová, másképpen fogalmazva a végső ok és cél kérdései is. Ezekre lehet ugyan fogalmakat kitalálni, és azokban megkapaszkodni, de meg is lehet őszintén mondani, hogy nem tudom rá a választ. Nem is tudhatom, mert kívül esik érzékelési lehetőségeim hatókörén, és mert a gondolkodásom kötve van egy biológiai struktúrához – az emberhez, aki egy tér-időben létező fiziológiai helyzet –, és a világhoz, mint a rajtam itt és most kívül lévőhöz.

Ilyen a felvetett alapkérdés is: fejlődés vagy teremtés? És egyáltalán: teremtés vagy teremtődés? Egy Teremtés vagy teremtések végtelen sorozata? Univerzum vagy poliverzum? Bizonyos szempontból mindegy. Keressük a kozmoplasztikus megfogalmazásokat, amelyek nem egysíkúak, de ilyen fogalmak nehezen találók. Weöres Sanyi talált ilyeneket. Én sajnos nem, ezért vagyok kénytelen festeni vagy rajzolni, mert ott valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb jutok ahhoz a valamihez, ami mindig végtelenül távol marad. A megnyilvánult világon belül van a genezisnek egy olyan fázisa, amely képes önmagára visszanézni. Ez a megnyilvánult tudat az ember. Ez az a pont, ahonnan kezdve lehet a genezisről beszélni is. Ez kezdi körültapogatni a világot, mert megvan benne az a bizonyos "örök és a végtelen". Érdemes megfigyelni a genezist, valaminek a teremtését/teremtődését, mert nagyon érdekes, bármilyen jelenség körében tekintünk is rá. Magát a jelenséget Hamvas nagyon jól megfogta, amikor azt mondta rá, hogy az nem más, mint átalakulás-sor. Metamorfózis. Egy végtelen átvalósulási sor – ezt bogarássza évezredek óta a teljes Hagyomány, a jóga, az alkímia és a különféle vallások.

Az "örök és a végtelen" nem közelíthető meg fogalmakkal. De ez azt is jelenti, hogy fel sem fogható? Hiszen vannak dolgok, amelyeket az ember felfog, ám közölni képtelen, elég csak a meditációs jelenségek és megvalósulások hosszú sorát említeni, de az élet legfontosabb vetületei is ide sorolhatók, mint például a szerelem, a félelem stb.

Ez a világ egy megnyilvánult világ, maga a megnyilvánultság a jellemzője. Vegyünk egy példát: kiteszek az asztalra egy szép paradicsomot. Azt mondjuk rá, hogy paradicsom, mert egy nyelven gondolkodunk. És megállapodhatunk, hogy kerek, piros és egyebek. Ott van előttünk, ha úgy tetszik, egy objektív valami, érzékeljük, le is mérhetjük. Csak egy baj van: hogy éppen a lényegét így nem közelíthetem meg. A közös élményen kialakul egy közös kommunikációs eszköz, ez azonban csak egy bázis, de nem vezet el az élmény legmélyebb rétegeibe, oda, ami túl van az objektíven és a szubjektíven. És ez a folyamat a legnagyobb kérdések kapcsán is pont úgy működik, mint a paradicsomnál. A teremtés esetében a hagyományok a közös kommunikációs bázist úgy fogalmazzák meg, hogy van egy végtelen és örök folyamat, aminek nem tudom a mikéntjét, csak tapasztalom, ahogy az "itt és most"-ban megnyilvánult. Ezért tökéletesen egyetértek a kérdésben megfogalmazottakkal – az örök és a végtelen fürkészésének vonatkozásában a fejlődés teljesen értelmetlen fogalom.

A művészetben hogyan valósul meg ez a kérdésfeltevés?

Ha én azt el tudnám mondani, hogy hogyan, akkor nem festő lennék, hanem író, vagy mondjuk, esztéta. Természetemből adódó jelrendszerem elsősorban a képzőművészet világában gyökerezik, ami, mint minden kreatív gesztus, ebben a kozmikus levesben fejtődik ki (más galaktikákban ez is biztos másként van). Ennek a kozmikus levesnek van egy elég flexibilis genezis-modellje, amely szerint a dolgok alakulnak. Ez az, ami a különféle kultúrákban különféleképpen fejeződik ki: más a Mezopotámiáig visszanyúló európai mediterrán kultúrában, vagy a keleti kultúrákban, és ismét más az ősi amerikai kultúrában – amit egyébiránt európai, keresztény elődeink irtottak ki.

Persze az is éppen a fejlődésgondolat mentén történt. Azért mentek oda téríteni, mert azt gondolták, hogy a saját hitük magasabb rendű, ők tehát ott nem rombolnak, hanem fejlesztenek. Tehát a teremtés egyszerre épít és rombol? Később is azt látjuk, hogy a fejlődéselmélet olyan szörnyeket szül, mint a szociáldarwinizmus vagy a rasszizmus.

illusztráció Valóban, ha végigtekintek a történelem legtöbb periódusán, akkor felnézek, és azt mondom: lehet, hogy ezt elszúrtad. Ez az egész Univerzum úgy van berendezve, hogy az alapkettősségnek igen sok arca van. Az egyik ilyen a létharc, és párja a létszolidaritás. A természetben mind a kettő megtalálható. Buddha azt mondta, hogy minden lény a másik temetkező helye – de minden lény ennek következtében a másik ajándéka is, fűzhetnénk hozzá. Az más kérdés, hogy az emberi történetben melyik folyamat az erősebb – de hát a mienk egy nagyon fiatal fajta. És ráadásul nem is befejezett. Éppen a leglényegesebb része, az agyveleje nincs kész.

A kétarcú genezis változásai átvalósulásokat hívnak életre. Valami kialakul, majd átalakul mássá. Az átalakulásban az egyes létformák csak szakaszok. Ezért mindennek van születő és elhaló periódusa. A létező születésnek és halálnak fogja fel ezeket az átváltozásokat, és a vele járó kellemetlenségeket, érzelmi motivációkat egyaránt. Az már más kérdés, hogy ez az egész folyamat fájdalmak sorozatával jár. Ezért is mondom Neki, hogy elszúrta. Persze, ha nem én vagyok Ő – mert ha úgy tetszik, én vagyok Ő. Az összes hagyomány ezt tapogatja, Lao Cétől a modernekig – mert az ember nemcsak visszanéz önmagára, hanem megpróbál a Teremtés művébe belelátni, és hozzátenni. Erről van szó. Az ember megpróbálja ezt az állandó változás-sort a maga jelrendszerében megformálni. Úgy is mondhatnám – ami ugyanazt jelenti –, hogy megpróbál létrehozni egy meditációs objektumot, aminek segítségével vissza tud térni önmagához.

Hamvas Béla az ön egyik művét is ilyen meditációs tárgynak tekintette.

Igen, 1965 táján egy kis kiállításomon látta a barátaim által taoista sorozatnak nevezett képeket, azokra mondta ezt.

Erről jut eszembe, hogy épp ez a terület – a tárgyak, a rajtunk kívül álló objektumok, a technika világa – az, ahol a "fejlődés" leginkább érvényesül. Ezen a területen nagyon előreszaladtunk. Ez bizonyos szempontból kétségtelenül fejlődés. Abból a szempontból azonban, hogy közben elveszett a mérték: visszafejlődés. Ma már nem tudjuk, hogy abból, amit a hagyományok rögzítenek, mit lehet elfogadni. Azt sem tudjuk, hogy mi történt pontosan ezekkel a hagyományokkal. Miért és miként rejtőzött el a hagyomány. Esetleg geológiai katasztrófa vagy kozmikus becsapódás történt? Vagy más oka van? Nem tudhatjuk. Az biztos, hogy soha nem volt ilyen technikai eszköztára az embernek, mint ma. Azonban valaha megvolt az egyensúly a szellemi és az anyagi lehetőségek között, és ez most megbillent.

Erről a folyamatról mondta Hamvas, hogy új vallás születik, a szcientizmus, a tudományvallás. Egyrészt a tudomány most sok szempontból hasonló szerkezetű, mint amit a régiek mondanak. Más szempontból pedig oda lyukadtunk ki, hogy a szcientizmus bizonyos szempontból az ember szellemi világának lebontója. Ez komoly ellentmondásnak tűnik.

Attól függ, honnan nézem. A fejlődés a természeti törvények megismerésén keresztül a környezet és az anyagi világ fölötti uralmat hozott, lehetővé téve annak felhasználását. Ez nagy fokú haladás. Ugyanakkor a szcientizmus, mint szellemi attitűd, a hamvasi értékrenddel – és minden értékrenddel, amellyel az adekvát – szemben kétségtelen súlyos dekadencia.

De hogyan lehetséges az, hogy valami szellemi szempontból visszafejlődés, más szempontból meg fejlődés? Milyen más szempont jöhet szóba az embernél, mint a szellemi szempont?

Hát furcsának furcsa, az biztos. A titok talán az érzékelésben, a tudás mikéntjében rejlik. A mai világ például elfelejtette, hogy az érzékelés nem jön magától. A helyes érzékelést nagyon nehéz megtanulni. Ez különbözteti meg például a tanult tudás birtokosát és használóját, a modern orvost a mágustól. Ez utóbbi szemlélet szerencsére nem veszett ki, csak eltűnt. A helyes érzékelés lényege az, hogy jelen vagyok. Ez az észlelés. Ez a legnehezebb. Annyit tesz: a jelenben vagyok. Ha ezt valaki tudja, az összes többire nincs szükség.

Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy a Teremtésben mikor jelenik meg az egyéni tudat? Amikor nyilvánvalóvá válik, azaz az ember számára megjelenik az idő és a tér. Akkor már nemcsak vagyok, hanem van valami, amiben vagyok. Egyébként a gyereknél megismétlődnek ezek a folyamatok. Először önmagáról mindig harmadik személyben beszél. Egyszerre szemlél kívülről és belülről.

Ezt nevezem hiteles szellemi magatartásnak. Végtelenül távol lenni és ugyanakkor ugyanabban a pillanatban jelen lenni. Az tekinthető szellemi embernek, aki szemléletében, mindennapi életében dominánssá tudja tenni a kozmikus tudatot. Tudja, hogy ő egy kozmikus lény. Itt van például a bűnbeesés. Ami nem más, mint elidegenedés a természettől – e nélkül nincs kultúra, és nincs ember. Van paradicsom, de az egy örök állapot. Az más, az csak a középben van. Az elidegenedés, az objektiváció, mai szóval eltárgyiasítás: ez a kultúra. Hogy az ember teremt valamit ebbe a distanciába, a világ és maga közé, ami egyszerre köt és elválaszt. És van az emlékezet, ami szintén az emberi kultúra lényege – ez a szabadkőművesség lényege is: az a tudat, hogy az emberi környezetnek mindig van szellemi centruma. Ez az a világkép, amely összeköt.

Ilyen például az evolúciós gondolat is, ami nagyon erősen kapcsolódik az európai kultúrához. Az európai gondolkodás: lineáris gondolkodás. A keleti javarészt ciklikus, spirális. Ezért nincs jelen például Indiában a tragédia mint műfaj. A tragédia lényege az, hogy az ember meghal, és ennek egyebek mellett etikai konzekvenciái vannak.

Minthogy végigéltem a huszadik század legnagyobb részét, úgy látom, hogy itt nyugaton az életbe vetett optimista hit eléggé megkopott. Körültekintve a nyugati oldalon így a huszonegyedik század elején, azt mondhatjuk: a világnak nincs etikája, csak az erőszakelv és a szolidaritási elv létezik. Etika nincs. A világ megismerése pedig elidegenedés nélkül, úgy tűnik, nem megy.

És a művészet terén? Néha úgy érzi az ember, hogy például a festészet is ma már egyre inkább csak formai játék. Alig találkozni olyan festménnyel, ami meditációs objektum, létkapu.

Sajnos a művészeti életet az utóbbi két-három évtizedben teljesen maga alá gyűrte és bedolgozta a szórakoztatóipar, a pénz és a hatalom. Azt persze nem tudom, hogy mi lapul a műtermekben – de azért vannak még valódi művészek. A fiatalok nagy része azonban egyszerűen beletört, ráadásul tehetséges emberek. Persze ez mindenütt így van: az üzlet, az üzlet. No de ez nem csak a művészetre vonatkozik. Régebben is voltak ilyen nagyon ronda periódusok a történelemben, de majdnem mindig volt a társadalomnak egy szellemi része, amelyik nem kurvult el. Most a "szellemi elit", ha van is, akkor sincs a helyén, mert a helyén az effektív hatalom van. Magánhadsereggel, magántévével és hasonlókkal. Akinél a nagy pénzek vannak, azé a politika éppúgy, mint a szellemi élet, a művészetek, a tudomány...

Tulajdonképpen a baj ott van, hogy ez elszakadás a valódi emberi rangtól, a kozmikus tudattól, ma már olyan mértékű, hogy az veszedelmes. Mert a teremtés aktív, dinamikus szellemi folyamat – mint a hagyma egymást fedő burkai, úgy bomlik ki. Ráadásul ha a fejlődést ebben az európai lineáris kultúrában képzelem el, akkor ez csak az egyik oldala a dolognak.

A valódi, magasrendű művészet, mint a szellem legerősebb megnyilvánulási formája, mindig képes volt a teremtődés folyamatát annak teljes összetettségében felmutatni. Hogy csak egyik nagy kedvencemet, Van Gogh-ot említsem, aki – anélkül persze, hogy ezt tudatosan tette volna – teljes festészetét a jin-jang szimbólum mélységes igazságára építette. Műveinek komplementer színekre és gondolkodásra alapuló kompozíciója a legmélyebben idézi meg az ősi kínai szimbólum két egymásba fonódó, egymásban jelenlévő és kiegészülő szimbólumát. Az alapkettősséget a legtöbb "izmus" vallással, meg etikával, meg miegyébbel próbálja megoldani – és jönnek a fekete-fehér igen-nem állításokkal. Ezért szimpatikus nekem a taoizmus. Egyik történetük szerint van egy hegy, aminek egyik fele világos, mert odasüt a nap, a másik fele viszont árnyékban van. De délben mindent süt a nap, délután pedig az egész az ellenkezőjébe fordul. Ám a hegy ugyanaz marad. Világos vagy sötét? Attól függ, hogy honnan nézem, honnan világítom meg. Ez egy plasztikus szemlélet. Nem osztom fel a világot középen feketére és fehérre, hanem "körbegondolkodom", minden oldalról szemlélem. Kerényi Károly mutatott rá az egyik művében, hogy a magyar nyelvben a "világ" szó egyszerre jelenti a világosságot, másfelől magát a Világot. Ilyen a Világ. Folyamatosan teremtődő, és a jelenben megnyilvánuló.

Készítette: Marton Marcell
és Régheny Tamás

illusztráció


Ökotáj, 37–38. sz. 2007. 69–73. o.