Letöltés jobb egérgombbal Nyomtatás
Vásárhelyi Judit

A FENNTARTÓ REND: 
A SZABAD ÖNKORLÁTOZÁS
Imreh István, az ökológiai fenntarthatóság régésze

R.-nek és Várkonyi Ágnesnek


Imreh István integer életmű birtokosa. Első munkájában nem vetette messzire a sulykot -- nevelőfaluja, Sepsibodok történetével kezdte, majd térben és időben messzebb araszolva, következetes szorgalommal, szervesen építkezett (dologtevő szándékkal, mondaná ő); minden napjának megvolt a maga vonása, egy emberöltőn át. Mintha az elejétől fogva az életművén dolgozott volna. Már 1947-ben megjelent első tanulmánya is a székely falutörvényekkel foglalkozott, s forrásait tekintve azóta is "monogám". E forrásokat gyarapítva, elemzéseivel újra s újra körbejárva erről az "egyetlen" anyagáról a diszciplinák sorának nyújtott méltatói által elismert segítséget: a történetírásnak, a történeti statisztikának, a nyelvészetnek, a szociológiának, a néprajznak és a pszichológiának, a közgazdaságnak, a jognak és a közigazgatásnak s végül a történeti ökológiának egyaránt.
A falutörvények, a falujegyzőkönyvek felfedezése és feltárása, az azokat körülvevő történeti adatforrások strukturált feldolgozása az Annales körével, történetíróival rokonítja Imreh Istvánt. A történeti statisztika, a gazdaságtörténet közös francia vállalkozása, a szeriális történetírás a modern nemzetgazdasági elszámolások mintájára, input-output rendszert felállítva próbált képet kapni az eseménytörténet mögött rejtőző mindennapok anyagi világáról oly módon, hogy a fellelhető középkori elszámolásokat évsorosan rendezte és modellekbe táplálta. A hódításokról, dinasztiák magvaszakadásáról, csaták vesztéséről szóló eseménytörténet mögött sokáig elrejtőzött az egykorú technika története, a munkavégzés módozatainak és eredményeinek változása, az erőforráshasználat régi következményei, a hétköznapok életének hiteles leírása. A kvantitatív történetírás rendkívül szívós munkát és a modellekhez való jó érzéket kíván. Imreh elvégezte feladatát, összegezte számsorait és végül minőségbe fordította: a mai közösség javára és megmaradására értelmezte kvantitatív eredményeit. A kutató Imreh tanít, és munkája gyümölcseivel közössége szellemi állapotát táplálja, menti.
Szívós munkája mindenkor megkapta kortársai kitüntető figyelmét: többek között Benkő Samu, Tonk Sándor, Faragó József, Cseke Péter, Keszi-Harmath Sándor, Bálintfi Ottó és Nagy Olga erdélyi vagy Vekerdi László, Tóth Pál Péter és R.Várkonyi Ágnes magyarországi írásai értik őt: például Benkő Samu, Tonk Sándor, Faragó József, Cseke Péter, Keszi-Harmath Sándor, Bálintfi Ottó és Nagy Olga erdélyi vagy Vekerdi László, Tóth Pál Péter és R.Várkonyi Ágnes magyarországi írásai értik őt. Gondolataikat olvasva összegeződnek az életmű mindnyájuk által legfontosabbnak ítélt vonásai: "...az első korszerű, módszeres, az erdélyi falu intézményeit, gazdasági szervezetét, a faluközösség életét bemutató monográfia", "feltárja és értékeli a székely faluközösség évszázados mindennapjainak mélyén rejtőző emberi, eszmei és erkölcsi értéket".

Déjá vu

Ha telítődünk korunk problémáival, szinte enyhülést szerez a régi dokumentumok vagy történelmi feltárások szemelgetése. A kétes vigasz forrása, hogy sűrűn belebotlunk mai bajaink korábbi létezésébe és a rettenet érzésébe, hogy ez így nem mehet tovább, belepusztulunk megosztottságunkba, szorongattatásainkba. S lám, mégsem! Itt vagyunk, mi is, a régi baj is.
Igaz, olykor javunkra működik történetünk leporolása. Céljainkkal újszülött módjára állunk szemben, amikor fogást keresünk rajtuk. S elönt a különös déjá vu, az egyszer már volt érzése. Hasznunkra, mivel közös emlékezetünkből nyújt korábban szerzett tapasztalatokat mai munkánkhoz. Ilyesmivel többször is találkozunk Imreh István anyagának forgatásakor. Tóth Pál Péter is észrevette, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem kell csupán külföldi mintákra hagyatkoznunk a demokrácia mintáit, szellemét illetőleg: "Ez a mű minden olyan állítás egyértelmű cáfolata, amely demokratikus hagyományaink hiányát hirdeti." Vannak magyar hagyományok, a kollektív emlékezetből újratanulható előzmények: a magyar mezővárosok történetében, a református egyház elvárásaiban és a rendtartó székely faluban is. A székelyek ragaszkodtak a szabadsághoz és az autonómiához, így több évszázad során is megtartották, csiszolgatták ezek védelmének szabályait, a falutörvényeket. Egykorú intézményeik, az együttműködő tervezés, az esélyegyenlőség, az egyenlő elosztás, a szolidaritás, a jó kompromisszum kimunkálása és főleg a konszenzusra, az egyet akarásra jutás módja iránt ma keresleti piac van. Bízvást szerepelhetnének e hazai demokrácia-források egy, az állampolgári nevelés tankönyvéhez fűzött szöveggyűjteményben.
Van ott még, az Imreh István asztalán más példa is, amit jó, ha (újra) tudunk: a fenntartható erőforrásgazdálkodás. Magyarország is jelen volt az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban tartott Környezet és fejlődés című konferenciáján, alá is írta a konvenciókat, és magyarra fordította a Feladatok a XXI. századra című, közel 500 oldalas dokumentumot, amelyben szinte elrettentő módon sorjáznak a tennivalók, még olvasva is lehúzzák a vállunkat. A nemzetközi szervezet a csaknem 200 tagállamával nem kisebb kérdéskörrel szembesül, mint Földünk természeti erőforrásainak védelme a túlhasználat ellen, megőrzése az utánunk következő nemzedékek számára egy olyan világgazdaságban, ahol ezeket az erőforrásokat externáliumoknak tekinti a közgazdaságtan, értéküket, használatukat, túlhasználatukat, elszennyezésüket nem számítja bele rendszerébe. Mindez pedig olyan korban történik, amikor a világ Gazdagokra és Szegényekre szakad ketté, de nemcsak valutákban kifejezhetően, hanem a természeti erőforrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés értelmében is, és amikor a környezetet leginkább fenyegető jelenség, a népességrobbanás előtt állunk, amikor megélhetjük, hogy a földi népesség eléri bolygónk eltartó képességének mértékét. A zárt rendszerben fogyó erőforrások globális kérdését a nagypolitika, úgy tűnik, nem képes a bajmegelőzéshez szükséges gyorsasággal megoldani, a megfelelő nemzetközi és nemzeti intézményeket kellő hatékonysággal felállítani. Lássuk ezzel szemben nyomait egy alulról építkező, törvényeit több száz évig csiszolgató közösség megoldásainak, melyeket ugyan végül elsöpört a népességnövekedés, az iparosodás, de az egyszer már volt érzésével kínálnak meg, s tanulságokkal is, legfőképp pedig inspirációt és megújult erőt adnak az ökológiai fenntarthatóságra tekintő etikai magatartás kimunkálásához, betartásához.
A gondolatmenethez Imreh István munkáit jegyzeteltem.[1]

A fenntarthatóság társadalmi feltétele: 
szabadságvágy és autonómiaigény

Ha a szabad székelyek helyzetét vizsgáljuk a rendi társadalomban, azt látjuk, hogy a XVIII. században Erdély parasztságának még egyharmada, a székek lakosságának pedig fele szabad, bár a XV. századtól apad az arányuk. 1767-ben a vármegyékben a lakosság 2,13 százaléka, a Partiumban 3,08, a székely székekben 44,68, a szász székekben 61,98 százaléka volt a szabad paraszt. A feudalizmus a kis tájegységekben, az egyes úri családok birtoktestében, a faluközösségen belül erősen differenciálódott, partikuláris vonásokat mutatott. A társadalomszerkezetben változatos formákat tapasztalunk: az armalista félnemes, nem pedig alattvaló, egynéhány jobbágya van, nem adózik. Ez a réteg Németországban a szabados gazda, Angliában a free-holder, ebből lesz később a yeoman. A várszolgálatra való képesség elkülöníti az armalistát, vagyis a kisnemest, a "puskást" és a jobbágyot. A fejedelmi hatalom kiépülésével folyik a hű parasztok tömeges nemesítése, annak hanyatlásával, a földesurak érdekeinek előtérbe kerülésével a jobbágyiasítás. A katonarend önmagát tekinti székelynek a jobbágyokkal szemben. A földesurakkal szemben pedig őrzi -- többek között a közös földhasználatban is kifejeződő -- autonómiáját. És gyakorolja szubszidiaritását.
"Senki három forint érő dologért székre ne menjen perleni, sem jobbágy is ura eleibe, hanem itt az falu előtt indíttassék meg minden dolog elsőbben", s csak azt a dolgot utalják feljebbvitelre, "akik arra valók lesznek". (Az udvarhelyszéki Szentmihály falutörvénye, 1663.)

Az ökológiailag fenntartható erőforrásgazdálkodás

Földközösség
1848 előtt a földművelők fele szabad székely, akik a földesúrral szemben őrizték a földközösséget. 1795-ben az erdélyi főkormányszék felhívására az aranyosszékiek nem akarnak "végleges határosztályról" tudni: a földet nem tekintik örökös, örökíthető tulajdonnak, csak jogosultságnak, évenként (nyílhúzással) változó életlehetőségnek. 1761-ben a felvinciek facultásuk-hoz, igaerejükhöz, a marhaszámhoz mérten osztották a város földjét, vagyis az használta a földet, olyan mértékben, aki és amennyire meg tudta művelni. A széki erdő a szükséglet-kielégítést szolgálja, a rendtartás tiltja a köz javaival való kereskedést. "Ahogyan meg tudja dogozni, úgy élheti". "Aki mívelni elégtelen vagy henye lenne... azonnal más... szorgalmatosnak birtokába jusson." Hajdan közös volt a szántó, a családok nyílhúzással osztották meg; az egy családra jutó földet nyílnak hívták (egyedülálló nem kaphatott nyilat), a falu közös szántóját nyilas földnek. A közföld művelése kötelező volt. A szabad foglalás módját továbbörökítő rendtartásban benne foglaltatik a tulajdon és a munka, a termőföld és az ember régi összekapcsolódása. "A föld nem mint a munka terméke jelenik meg, hanem természeti feltételként, amelyhez jogot a dologtevő élni akarás és az egy közösséghez tartozás biztosít."
A régi falu a gazdálkodásban is szorosan egymásra utalt. A falut közvetlenül érintette a közterhek jó elosztása. A keret a faluközösség, a communitás volt.
A döntéshozatal módja együttműködő, korporatív tervezés, konszenzusra juttatás. A legkorábbi, 1581. évi gyergyóújfalusi falutörvényből megtudhatjuk, hogy az urak (nemesek, birtokosok), a szabad székelyek és a jobbágyok együttesen hoznak határozatot, amelyet szerződés jelleggel írásba foglalnak, hogy ismertté tegyék azt mindenki, a fiatalok, a beszármazottak, a más falusiak számára is. A székely falvak még a XIX. század első felében is alkottak falutörvényeket, vagy megújították azokat. A széki erdő igazgatási rendje során "egyöntetű megegyezéssel és akarattal" döntöttek, a szék minden falujának azonosak voltak az erdőlési jogai. A végleges földosztás, a magántulajdonba vétel főképp a népességnövekedés miatt kísértés, vannak, akik "majorházakat, szántót égetnek" a szék "mindenekfelett való kincsében", a szabad erdőben. A közösség úgy védekezett, hogy büntetésül az így nyert majorházat felégette.
A népességnövekedés miatt ennek a közösségi tulajdonformának nem volt jövője. Bár a bogáthi széki szántóföldközösség 1838-ig maradt fenn, a világutazó Balázs Ferenc pedig még 1933-ban is talált 12 hold közösségi birtoklást, amelyet Mészkő község unitárius egyházközségének tagjai káposztás, lenes vagy kenderes kertek mintájára használtak 1798 óta. A határrész neve Hurkajuk, a családok nyilakra tarthattak igényt, választott intéző tanács végeztetett közmunkát (út, árvíz, gyepű stb.) a közösség tagjaival. E falunak nem is olyan távoli emléke a közjót szolgálni tudó önrendelkezés. Balázs Ferenc szerint mindez "azon az elven alapszik, hogy a föld tulajdonjoga nem az egyéneké, hanem a közé. Kétségtelen, hogy egyetemes szempontokból más fölfogás helytállónak, igazságosnak nem fogadható el." (Ismerve vagy sem, állításával Henry George 1879-ben megjelent Haladás és szegénység című művére utal, amely teljes közgazdasági elméletet alapított a földhasználatra. George abból indult ki, hogy a földnek nem volna szabad soha, sehol magántulajdonban lennie, és egyetlen adót, a földjáradékot vezetné csak be. A közgazdaságban mint az egyenlő esély atyjára gondolnak rá vissza, újabban pedig az ökológia is kezdi újra felfedezni, mivel a földről mint externáliumról gondolkodott.)

Földhasználat
A székely vagyonközösség tagjai, a fundussal rendelkezők, kénytelenek egyszersmind a termelői logikából adódóan a termelési organizmus részeként élni, alávetni magukat az agrárrendtartásnak. A nyílföldeken is csak egyszerre arathattak például, mivel aratás után a tarló már nem volt "tilalmas" a legelő marhának, ezért aki még nem aratta le a sajátját, kárt szenvedett. Gondosan ügyeltek a legeltetés rendjére: a hosszú füvet igénylő szarvasmarha legelt elöl, utána a lovak, akik (a foguk állása miatt) még a rövid füvön is legelhettek, s legvégül még a juhok is jóllaktak. A rendszerben kezelt zöldtömeget védi a communitas, akinek nincs fundusa, abból ki van zárva. A különféle funkciók (határ, legelő, vetés, mező, gyepű stb.) számára külön kertek létesítése (vagyis vigyázatos elkerítése) még nem tette szükségtelenné a határ őrzését. Sokhelyütt fellelhető a -- kevésbé jóhiszemű -- szabály, hogy "napfeljövele előtt vagy vacsora/napszállat után" már senki ne mozogjon a határban (ilyenkor legeltethetett észrevétlenül a máséban!), különben súlyos következményekkel kellett szembenéznie. 

Talaj
A talajvédelem legfőbb nagy intézménye a két- és háromnyomásos gazdálkodás, az ugar, a parlag megtartása. Az ilyen rendelkezéseknek se szeri, se száma. A legkorábbi a feltártak közül Gyergyóújfalu törvénye, 1581-ből: "Ha valaki lovát vagy egyébféle barmát a csóvás parlagon pásztoroltatja vagy ráköti... 3 girán maradgyon", vagyis ennyi büntetést fizessen. A parlagoló gazdálkodás az irtásföldeket 5-10 évig használja, azután felhagy vele, noha oltalmazza azokat, hogy be ne bokrosodjanak, az "erdő fel ne vegye". A kétnyomásos rendszer inkább az állattartásnak kedvezett, a háromnyomásos (őszi, majd tavaszi búza, legelő) inkább a növénytermesztésnek. Az ugart háromszor is megszántották, az állatokat ridegen rajta tartották, mert trágyagyűjtés, kihordás csak kb. évi három hónap termésére vonatkozhatott, s a föld termőerejének visszapótlására ez nem volt elég.

Víz
A közösség tagjainak ki kell venniök a részüket a csordakutak és itatóhelyek, a köpük rendben tartásából. Ugyanígy az árterület szabályozása nagy munkát ad, házanként kell részt venni a vízlevezető árkok, töltések, gátak, sáncok karbantartásában. A szabályozás nem mondható éppen kerettörvénynek, sokszor nagyon is konkrét: "Az egész megye közönségesen köteles arra, hogy minden esztendőben az megyeház mellett járó folyóvíznek az árkát ássák és tisztítsák, elkezdvén a Tekeresben, a pap szénafüvének felső végén, alá az nemzetes Henter Benedek uram kertéig Kozmásfalva végénél (a Lestyánok kerti nem értvén hozzá, melyet magok a Lestyánok tartoznak tartani, ásni, tisztítani.)..." (Csikkozmás megyéjének törvénye, 1608.)
A csikjenőfalvai 1776. évi határozat a közösség védelmét szolgálja a gátat építő malmos emberek önzésével szemben. Szekeres János molnár négyöles malomárka úgy vétetett gát közé, hogy az Olt vize Karcfalva felé kicsapott.

Erdő
"Az erdőnek a régi székely nép életében igen nagy szerep jutott. Az erdőségek faállománya szolgáltatta az otthon óvó tetőzetét, védő falait, biztosította a tűzhely melegét, nyújtott enyhhelyet az állatoknak, adott munkaeszközöket és sok termékhez nyersanyagot. Az erdő füve, lombja, makktermése a takarmányozási gondot enyhítette vagy szüntette meg. Érthető tehát, hogy a székely székek lakói terv szerint használták, minden eresztékében kimunkált, évszázadokon át épülő, csiszolódó normák szerint élték erdeiket. Ily módon teremtették meg a feudalizmus kori népi erdészeti kultúrának azokat a formáit, amelyek a felvilágosult abszolutizmus erdőóvó rendelkezéseivel egybevetve sem vallanak szégyent." 
A székely faluközösség történelmileg sok országnál korábban gondolt az erdei erőforrások védelmekor a "maradékra", a következő nemzedékekre, s "felfogtak", vagyis tilalmasnak minősítettek erdőrészeket, komoly bírságot róva ki a tilalom megsértőire. Mindez még az iparosodás által okozott erdőpusztítás évszázada előtt is előrelátással történt. 
A rendelkezések olykor minden részletre kiterjednek, csöppet sem elvontak. Ozsdola (1774) szabályzata szerint például: "Amely új gazda épít: pincegerendának, küszöblábaknak, előfának, sodlábának, töltéscöveknek, csűrajtó-soroknak osztanak fát. És akinek a jószágát a víz mosná, annak ellenzésére cöveknek adatik cserefa, a szükséghez képest egy vagy két szál, de több nem. De ellenben kaputámasznak, kerttámasznak, fentőnek és egyéb ehhez hasonló elkerülhető dolgokra fa nem adatik." Fűtésre csak ledőlt fákat, aszuságot, ágakat szabad használni, élőfát nem. A faluközösség fáját "vidékbe hordani és eladni" nem szabad. 
Az erdőhasználat során, ha a legeltetés és az erdővédelem között érdekellentét támad, a székely faluközösség az erdő javára hoz szabályzatot, ha a szántóföldek irtással való kiterjesztése kerül szembe az erdővel, akkor is az utóbbit védi. Tilos: tüzet gyújtani, vadgyümölcsfát kivágni, csereszénát (lombtakarmányt) csinálni, olykor makkoltatni. Fejsze előtt "tilalomban" volt az erdő növekedvén. 
Az erdőt takarítják, az aszott fa kihordható, az élőfát védi a törvény. Gyérítéskor az avast, az ősrégi, tilalmas csereserdőt szálalták, a kitermelt néhány szálfát elosztották. Az osztott erdőből még a földbirtokos is csak a saját része szerint kapott, építésre. "Apróság szükségre való fát" nem adtak.
"...az ökörpásztorok... mikor a marhákkal ott járnak, meghálnak, (tölgyfán kívül) szabad légyen egyébnemű lefeküvő holt fát az falu tilalmas erdeiből vinni tűzre, fészivel el is készíteni, de az, ki nyers fát vág le, külön-külön valahány szálat vág le, minden szálért forinton maradjon, mely éppen a falué." (A háromszéki Alsócsernáton falutörvényei, 1665.)
"Mü, Árkosfalvának mostani lakosai... fontolóra vévén azt, hogy néhai őseinktől reánk maradott és nagy tilalom alatt felnevelt csere avassaink és mindennémű bükkös erdős bérceink régi törvényeinknek ellenére csaknem a végső pusztulásra jutottanak... nemcsak az épületbeli szükséges fánkot, de még a tüzifánkot is bajoson szerezhetnők meg. Melyekre nézve, mind a mostani élő emberek hasznára, mind pedig a következő successoraink boldogságára, az erdőbéli haszonvehetés, megtiltás és megtartás végett írtuk e következő constitutiot törvényül." Ezután 18 pont szabályozza dűlőről dűlőre az új tilalmas erdőt, a szabad erdőlésre maradt részeket és a communitástól elkérhető használatokat. Jövevény lakosoknak semmi szín alatt sem piacon s háztól fát eladni, a faluból ki nem szabad, még a szabad erdőből sem, sem szánat, vesszőt, de még fuszulykakarót sem, mert "ezáltal pusztult el nagyobbára az erdő". A kovácsoknak a tilalmas erdőben csak a földben álló tőkékből szabad szenet égetni. (Árkos, 1824.)

Utak, infrastruktúra
A "gonosz" sár ellen "a falun közönségesen csinálják minden hidakot és töltéseket, úgy, ... micsoda formában egyez meg a falunak nagyobb része, szabadságában álljon vagy légyen. Ez cselekedetben egy vagy két sárbíró légyen, akik meglássák, mint viszik a gátágat, s mint kötik, amikor a falu megegyez az ághozáson... Sártöltésbe és gátba tilalmas erdőből gátat hozni szabad ne légyen, az erdő bírsága alatt, hanem menjen... a szabad erdőbe, onnan hozzon...". (Háromszéki Alsócsernáton, 1665.)

A fenntartható közösség

úgy gazdálkodik, szociális biztonságról úgy gondoskodik, hogy természeti erőforrásait, környezetét e kérdések megoldásával egységben védi. Lássuk, milyen szabályokkal védi közösségét a rendtartó falu.

A szolidaritás intézményei
A koldusinspektor összegyűjti és kiosztja az adományokat, hogy a szükséget szenvedőnek ne kelljen személy szerint, megszégyenülve kéregetni. A katonaasszonynak, vagyis aki katonának vitt urát nélkülözi a gazdaságban, heti egy nap (!) segítség, legtöbbször erdőlés jár. Van, ahol heti egy nap "kalákát tesznek" a magukra maradt asszonyokért, árvákért, öregekért dolgozva. Jól meggondolva ez 18 százalékos társadalombiztosításnak felel meg mai gondolkodásunk szerint. Ha a tolvajlásnak, rablásnak kitett ember, a kárt elszenvedő "egybecsengeti" a falut, mindenkinek azonnal mennie kell segíteni, különben bottal üthetik a rablott marha nyomát.
A határbírónak járó fizetségben már a kárt szenvedett ember kárpótlása is benne foglaltatik, például ha a marháját elhajtották, és az "egybecsengetett" népek hiába keresik, annak nyoma veszik a falu határán túl, akkor a közvetlen jóvátétel helyett ebből az "önbiztosításból" kárpótolható. Formája lehet pénz is, gabona is, vagy közhely-használat.
A "kegyelemrész" olyan embernek jár, aki a kapott nyilat "kifogyván erejéből" többet nem művelheti, arról "többet nem szolgálhat", ekkor a nyilat, az azévben neki járó közföld művelését kiveszik a kezéből, de "megmaraszt a falu nála bizonyos részt táplálásra, attól tőle, míg él, semmi szolgálatot nem kívánván". A kegyelemrész (a nyugdíj) így mentesíti az időseket a kegyelemkenyérre jutástól.

Oktatásügy
Hosszas iskolaügyi rendelkezések (szinte preambulum) után a marosszéki Berekeresztúr megyéjének rendtartása 1602-ből fontosnak tartja külön pontba szedni: "2-do. Scholamestert penig a megye fizetésére, ugyan megye akaratjából pro arbitrio suo fogadjon a praedikátor, de olyat, akit a megye is szeressen."

Az esélyegyenlőséget
így biztosítja hét csíkszéki székely falu 1620 körüli rendtartása a havasi kaszálók évi használatának megújításáról: "...Szent Lőrinc napján az foglaló felmenjen, napnyugtakor foglaljon, de senki ne kaszáljon, hogy az isteni méltóság az ünnepszegésért miellenünk haragra fel ne gerjedjen, ha penig ez napnak előtte felmene és csak megszállana is: az havasból kivesszen." A kiközösítés, a legnagyobb büntetés sűrűn ismétlődő formája ez: kiveszett, vesszen ki a havasból.

Erkölcs és környezet Keresztúr-fiúszékben
A belső önrendelkezés jussán megoldott problémák -- megítélés, megtorlás, kirekesztés -- nem rögződnek írásban. Mégis, a Matskási család levéltárában megőrződött egy 1823-ból származó vizsgálat, amelynek során a széki tisztségviselők 38 település -- közte Keresztúr városa -- erkölcsrendészeti statisztikáját készítették el. A garázdaság esetei: részeges, alkalmi vagy gyakori verekedő, káromkodó, végül pipázó (tűzveszélyt okozó!). Jónéhány faluban a jegyzőkönyv szerint nincs vétkes: a falu nem adja ki a tettest, magának tartja fenn az ítélkezés jogát. A tolvajokat és a prédálókat is vizsgálják, hogy kicsoda kóborló vagy orgazda, tolvaj, erdőrontó, határprédáló, végül kecskét tartó. "A falutörvények részletekbe menő szabályozással védik az erdőrontók ellen a falu erdejét." Erdőrontásnak minősül, ha a közerdőből szántásföldet irtanak maguknak, ha fákat, erdőrészt "aszalnak", ha a tilalmasból cserefát vágnak. Számolnak azzal is, hogy hány fával dolgozó, "kalányos" cigányt tud eltartani a falu erdeje -- olykor áttelepítik őket más, erdősebb településbe. Végül a kecsketartás is az erdő elleni vétek, mivel mindent lelegelnek, már II. József erdőtörvénye is óvja tőlük a faállományt. Két-három kecskénél többet a szegények sem tarthatnak. A statisztika gondosan összeírta a hit és tisztelet nélkül élőket (a templomot kerülőket, a szüleiket nem becsülőket, a gyermekeikkel rosszul bánókat), a "fékteleneket": az egyszer vagy több ízben megesetteket, házasságrontókat, botránkoztatókat és a betegségben sínylődőket is.

Biztonságpolitika
1721-ben a Székely vár alatt is volt tilalmas erdő, ha "revolutio" támad, legyen hová menekedni.

Végül: empátia 
"A kertbírák pedig gyakorta megjárják a kerteket, és minden megjáráskor szabad légyen két zálogot meginnya. De a több zálogot hütök szerént eladják... a bírónak. De csak akkor igyanak zálogot meg, az mikor a kertet mind eljárják, egyébiránt csak egyet." (Az udvarhelyszéki Homoródszentpál törvénye, 1670.)

Utóhangocska

Mindezeket a nyárádmenti Gegesben jegyzeteltem. Ott született adatközlő szerint Gegesben sosem voltak közös földek...
Mégis, a legelső nap estéjén a csordát váró ötvenes férfitől megkérdeztem, melyik nyiladékon lehet Csókfalva felé átmászni.  
-- Arra, a tilalmason át -- mondta. 
-- Mi az a tilalmas? -- kérdeztem.  
-- Nem tudom, nem tudhatom, az valami titkos dolog, titok, gondolom.[1] Imreh István: A rendtartó székely falu, Bukarest: Kriterion, 1973; 
A törvényhozó székely falu, Bukarest: Kriterion, 1983; 
Erdélyi hétköznapok, 1750-1850. Bukarest: Kriterion 1979.